Machine Imagination Technologies
マシン 想像力 テクノロジー

VC カメラ ソフトウェアツール

 

1. Demo Software (English & Japanese Interface)
  Special Functions
- Support VC NanoZ, VC proZ, VC Nano 3D Cameras
- VC Linux Software, PC Client Software
   

 

Một số công cụ Mạng Nơ Ron do MITECH phát triển

1. Mạng nơ ron Spice-MLP (Multi-layer Neural Network với giao diện tiếng Anh, Nhật và Việt)

   Đặc biệt của Spice-MLP mà không phần mềm nào có:
      - 27 activated functions
      - Có thể lựa chọn activated functions khác nhau cho các layers
      - Dễ sử dụng, friendly user interface
      - Có thư viện C++, C#


2. Mạng tự tổ chức Spice-SOM (Self-Organizing Map với giao diện tiếng Anh, Nhật và Việt)

3. Self-Organizing Map and MLP Neural Network -A Practical Use: English, Tiếng Việt

4. Spice-Neuro Multi Layer Neural Network Program Users' guide: English, Tiếng Việt

5. Self Organizing Maps: Spice-Som Users' guide: Tiếng Việt

 

 

 

Copyright©2016 Machine Imagination Technologies. All rights reserved.