Tính năng đặc biệt

27 chức năng được kích hoạt.
Người dùng có thể chọn các chức năng được kích hoạt khác nhau trong các lớp khác nhau.
Dễ sử dụng, giao diện người dùng thân thiện.
Thư viện có sẵn trong C++ và C#.